Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista

Presentació del Màster

El Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista és una formació de dos anys amb una modalitat semipresencial, amb 12 trobades presencials a Barcelona, pensada per a llicenciats o graduats en Psicologia o Medicina, o alumnes d'aquestes disciplines en els darrers cursos.

 

És una formació que està acreditada per la FEAP - Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes - en la qual els professionals que la imparteixen també són membres reconeguts per aquesta associació. Tanmateix, ha sigut declarada com a formació d'interès per a la professió pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).

 

Aquest és un Màster que capacita per a l'exercici de la professió de psicoterapeuta, ja que proporciona un gran nombre de tècniques psicoterapèutiques, de diferents models, generalment humanistes, a més d'altres aportacions pròpies. Aquestes tècniques no són només recursos aïllats, sinó que hi ha una base teòrica, la del model de Psicoteràpia Integradora Humanista, que nodreix i proporciona el donament i la coherència i la necessària per a la bona praxi de la professió.

Estructura del Màster

La Psicoteràpia Integradora Humanista és un model integrador d'altres models: d'alguns se n'assumeix pràcticament la seva totalitat i d'altres només alguns aspectes concrets. Posseeix una base teòrica pròpia per poder realitzar aquesta integració no sent només una simple juxtaposició de diferents tècniques. Dada la complejidad del modelo, ofrecemos primero la enseñanza teórica de los elementos centrales que vertebran el modelo, para posteriormente matizar y enriquecer este núcleo básico.

 

Tractant-se d'un model experiencial, entenem que la formació teòrica ha d'anar sempre vinculada a l'experiència pràctica de l'alumne, perquè pugui treballar aquells aspectes relacionats amb l'adquisició d'habilitats com a psicoterapeuta.

 

Per tot això, organitzem la formació en dos blocs:

 

BLOC I

1. Introducció a les Psicoteràpies Humanistes

2. Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional

3. Psicoteràpia de la Gestalt

4. La Relació Terapèutica

5. Psicoteràpia Integradora Humanista 1

6. Psicoteràpia Integradora Humanista 2

 

BLOC II

7. Tècniques amb Imatges i Fantasia

8. Tècniques Psicocorporals en un enfocament integrador

9. Psicoteràpia Grupal

10. Psicoteràpia Integradora Humanista 3

11. Psicoteràpia Integradora Humanista 4

12. Ètica Psicològica Humanista

 

Admissió i Matrícula

Aquest màster està dirigit a llicenciats/graduats en Psicologia i/o Medicina*. Excepcionalment, podran ser admesos a la formació persones que no tenen el títol de grau o llicenciatura en Psicologia i/o la Medicina, però que tenen un perfil que pot encaixar amb els objectius i els continguts del Màster, i no tenen com a finalitat exercir com a psicoterapeutes. Com, per exemple: infermers/es, educadors/es socials o psicopedagogs.

Els alumnes que estiguin cursant els últims cursos de Psicologia o Medicina també poder ser admesos. El diploma del Màster s'entregarà un cop s'hagi finalitzat tant el grau com el màster. 


Per tal de valorar l'admissió a la formació, és necessari que s'entregui la documentació prèvia a l'entrevista tutorial amb el director d'estudis:

 • Fitxa Personal
 • Qüestionari previ: per a poder respondre'l és convenient haver llegit els següents articles:

Per què i per a què el moviment de la Psicologia Humanista

El poder psicoterapèutic de les imatges

Siete modos y medio de mirar el cuerpo en psicoterapia

La Psicoterapia Integradora Humanista: integración teórica y/o técnica de más de 20 modelos terapéuticos

 • Currículum Vitae. 
 • Còpia del títol universitari.

Per rebre la Fitxa Personal i el Qüestionari Previ, pots enviar-nos un correu electrònic a info@institutoerichfromm.es

Un cop s'ha realitzat l'entrevista tutorial i s'ha admès a l'alumne a la formació, es podrà efectuar el pagament de la reserva de la plaça i podrà enviar-se la documentació pendent: 

 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic (no és necessari que estigui compulsat).
 • Fotocòpia del DNI.
 • Una fotografia de carnet.
 • Conformitat amb els Estatuts de l'Alumne.
 

* Per què no acceptem les persones que no estan en disposició del grau o llicenciatura en Psicologia o Medicina?

Per a la pràctica professional de la psicologia de forma legal, és necessari estar en disposició del títol de diploma universitari de psicòleg o psicòloga, a més d'estar col·legiat/da. En el cas dels llicenciats o graduats en Medicina, és suficient si es disposa del títol universitari d'aquesta disciplina.

Creiem que complir amb aquests requisits és una bona manera de protegir la professió i vetllar per una correcta praxi, a més de respectar el bagatge formatiu d'aquells professionals que han dedicat almenys quatre anys en la seva formació universitària.

NOTA: quan excepcionalment s'admet a una persona que no compleix els requisits mínims d'accés a la formació, però no té com a finalitat exercir com a psicoterapeuta, el diploma que rebrà un cop hagi finalitzat la formació serà el de "Màster en tècniques humanistes per al creixement personal" i no el de "Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista". 

 

El preu del Màster per a la promoció 27 (2024-2026) és de 5846 € i queda repartit de la següent manera:

 • Un primer pagament per formalitzar la inscripció de 846€. Si es fa abans del 19 de juliol s'aplicarà un descompte de 100€, quedant en 746 €La plaça només queda reservada un cop s'ha formalitzat el pagament.
 • 20 quotes de 250€ a pagar del 31 d'octubre de 2024 al 29 de maig de 2026.
 • Tots els llibres del Màster estan inclosos en el preu.
 • Participació en la Jornada de l'Associació de Psicoteràpia Integradora Humanista de l'any 2026.

Equip Docent

Ana Gimeno-Bayón Cobos

Professora de les assignatures d'Introducció a les Psicoteràpies Humanistes, Psicoteràpia Integradora Humanista 1 i 3, i Ètica Psicològica Humanista.

Ramón Rosal Cortés

Professor, en col·laboració amb Ana Gimeno-Bayón, de les assignatures d'Introducció a les Psicoteràpies Humanistes, Psicoteràpia Integradora Humanista 3 i Ètica Psicològica Humanista.

Maria Beltrán Ortega

Professora de les assignatures de Relació Terapèutica i Tècniques Psicocorporals en un enfocament integrador.

Tutora de les assignatures de Relació Terapèutica, Tècniques Psicocorporals i Psicoteràpia Integradora Humanístia 2.

https://institutoerichfromm.es/inmaculada-egurrola/
Immaculada Egurrola Arrieta

Professora de l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista 4

Miquel Francesc Oriol Guerrero

Professor de les assignatures de Tècniques amb Imatges i Fantasia i Psicoteràpia Integradora Humanista 2.

Merche Morales Comella

Professora de l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista 4

Aleix Moreno Sánchez

Professor de l'assignatura d'Introducció a les Psicoteràpies Humanistes.

Ana Padilla Mosteirín

Professora de l'assignatura de Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional i Psicoteràpia Integradora Humanista 2. 

Tutora de les assignatures d'Introducció a les Psicoteràpies Humanistes, Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional i Psicoteràpia Integradora Humanista 2.

Xavier Sort Bou

Professor de l'assignatura de Psicoteràpia de la Gestalt i Psicoteràpia Grupal. 

Delia Carolina Villacrés Puerta

Col·labora en les assignatures de Tècniques amb Imatges i Fantasia i Tècniques Psicocorporals.

Promocions Anteriors del Màster